Tomáš Tožička - životopis

Jméno: Tomáš Tožička

Datum narození: 20. 12. 1966

Zaměstnání:

2009 +

Koordinátor projektu EDUCON - Energie pro všechny do roku 2030.
Projekt je zaměřen na zvýšení efektivity rozvojových politik EU zaměřených na zajištění univerzálního přístupu k energiím. Diskuse a podpora změn těchto politik v Evropské komisi a parlamentu prostřednictví jednání s klíčovými stakeholdry v příslušných institucích EU a inicializací vlastních návrhů.

2009 +

Technický koordinátor projektu ADRA a dalších org. Udržitelné technologie pro rozvoj 
Koordinace expertů z nevládní a privátní sféry, kteří se podíleli na přípravě podkladů a propagaci udržitelných technologií v projektech zahraniční rozvojové spolupráce. Příprava a realizace FV elektrifikací v Angole a Bangladéši. 

2008 – 2009

Národní koordinátor projektu EDUCON - Posilování kapacit pro MDGs v ČR, Polsku a Maďarsku.
Vedení projektu zaměřeného na zvyšování povědomí o MDGs v sektorech zdravotnictví, média a školství a jejich aktivní participace na projektech ZRS ve prospěch MDGs. Organizace školení, informačních aktivit, vzdělávání v projektové přípravě a managementu. Publikační a přednášková činnost.

2005 – 2008

Koordinátor projektů Zahraniční rozvojové spolupráce pro Zambii
Příprava projektů a jejich realizace. Jednalo se o projekty zaměřené na elektrifikaci klinik a škol v odlehlých venkovských oblastech. Na realizaci se podílelo konsorcium organizací: ADRA, Eurosolar.cz, Ekumenická akademie Praha, INEX SDA; ve spolupráci s lokálními partnery a UNFPA.

2004-2005

Vedoucí rozvojových projektů – Ekumenická akademie Praha
Vytvoření prvního Fairtrade velkoobchodu v nových členských zemích EU. Vývoj nových produktů, zajištění prodeje v supermarketech.
Vedení aktivit zaměřených na rozvojové vzdělávání – oddlužení, obchod, zdraví. Přednášky a publikace.

2003-2004

Církevní rada pro sociální otázky -  Československá církev Husitská, Praha
Příprava nových východisek pro sociální práci církve. Jako pověřený ředitel Diakonie jsem zajišťoval její transformaci dle nového zákona a zároveň prováděl reengeneering, který zásadním způsobem zefektivnil řízení Diakonie a misie.

1998 – 2002

Ředitel evangelické Diakonie v Mostě
V roce 1998 jsem pod Diakonií Evangelické církve založil Kooperační Fórum v Mostě. Středisko v tomto průmyslovém městě postiženém velkou nezaměstnaností bylo orientováno na komunitní rozvoj. Iniciovali jsme vznik platformy organizací zaměřených na sociální problematiku, organizovali semináře a podpůrné aktivity: Rozvoj lokálních železnic, Budoucnost uhelných a ocelářských regionů. Seminář Aktivní politika zaměstnanosti jako první v ČR ukázal, jak využít tento nástroj pro činnost Nevládních organizací. Vedle toho byly zahájeny praktické projekty: komunitní centrum Otevřený svět, Mezinárodní centrum setkávání a především azylový dům pro ženy a matky s dětmi, které byly realizovány ve spolupráci s mladými lidmi a úřadem práce. Iniciovali jsme kampaň Milostivé léto v ČR a podíleli se na organizování paralelní konference při zasedání MMF a WB v r. 2000 a NATO 2001 – spolupráce s německými partnery. V té době jsme spoluzakládali české Fórum pro rozvojovou spolupráci, kde jsem se stal prvním předsedou dozorčí rady.

1996 – 1997

Rodičovská dovolená

1989 – 1990

Strojník – Chemické závody Československo-Sovětského přátelství Litvínov
Příprava na mistrovské zkoušky v provozu úpravna vody v elektrárně. Práce na modelu jednotky pro čištění kouřových zplodin. Ukončeno nástupem na vysokou školu, kterou jsem po maturitě nemohl studovat.

1986 – 1988

Československá lidová armáda
Strojník na letišti. Výroba, skladování a distribuce technických plynů. Technik první třídy.

1986 – 1988

Zámečník a technik – Keramické závody Teplice
Údržba poloautomatické linky na výrobu sanitární keramiky

Studium

1990 - 1996              

Evangelická teologická fakulta UK Praha.
Orientace především na Etiku a Praktickou teologii. Studium jsem zvolil protože jsem předpokládal, že církve budou hrát důležitou roli v budování nezávislé podpůrné sociální sítě, což se začalo naplňovat již na konci osmdesátých let. Během studia jsem byl třikrát na měsíční praxi v různých sociálních institucích v Sasku a Bádensku-Würtembersku. Studium ukončeno promocí.

1995

Columbia Theological Seminary – Atlanta, Ge, USA
Studium zaměřené na sociální systém a praxi v USA především pak na otázku bezdomovců. Shromáždění podkladů a poznatků pro diplomovou práci Bezdomovci v USA.

1982-1986  

Střední průmyslová škola v Teplicích
Obor všeobecné strojírenství. Ukončeno maturitou

Publikace

Editor a redaktor:

Veřejné aktivity

Přednášky a semináře na téma: Komunitní rozvoj, MDGs, Efektivní řízení a management v nevládních organizacích

Schopnosti

Jazykové znalosti

Organizační kompetence

Při práci většího týmu považuji za důležité, aby vedení probíhalo spíše nehierarchicky, na úrovni koordinace a kolegiálního přístupu. Je důležité, aby byly jasně definované cíle a konečné rozhodovací pravomoci, lidé v týmu se musí po pracovní stránce dobře znát. Férové zacházení včetně odměn je samozřejmostí. Lidé musí mít pocit spoluvlastnictví aktivit a možnost osobního růstu a participace na výsledcích činosti.

Pro vývoj a řízení projektů používám techniky jako Mindmapping, Work Breakdown Structure – WBS, Gantt Diagram, Program Evaluation and Review Technique – PERT a softwarové nástroje pro jejich aplikaci – freeware GNU-GPL. V rámci standardního zpracování projektů zvládám Logical Framework Analysys – LFA ve formátu požadovaném Evropskou komisí. 

Sociální kompetence

Rád pracuji v týmu lidí, kteří vnáší do společné práce nové podněty a dokáží reflektovat pozitiva i negativa společných aktivit. Vždy se snažím, aby žádný spolupracovník nebyl vyčleněn, každý by měl mít možnost své chyby využít ke zlepšení (pokud se nejedná o fatální či etické prohřešky).

Diskuse mezi lidmi z různých etnických, společenských či náboženských skupin považuji za přínosné. Kladu důraz na akceptaci, respekt a hledání společných východisek. Především při přípravě a realizaci projektů vidím jako nezbytné pochopení lokálního kontextu a spolupráci s širší skupinou stakeholderů.   

Technické kompetence

Další schopnosti

Rodina

Manželka: Alexandra Uhlová

Redaktorka Deníku Referendum. Vystudovala Romistiku, zabývala se problematikou dopadů ekonomické transformace na městské i venkovské komunity romského obyvatelstva. Příspěvky ve sbornících a časopisech na témata romské problematiky, postavení žen ve společnosti a multikulturního dialogu. Překlady knih z Francouzštiny.

Děti:

Rostislav, Hynek, Oleg